eucharisztia litania a legmeltosagosabb oltariszentsegrol

I.Uram, irgalmazz nekünk!

— Krisztus kegyelmezz nekünk!

— Uram, irgalmazz nekünk!

— Krisztus hallgass minket!

— Krisztus hallgass meg minket!

 • Mennybéli Atyaisten: — IRGALMAZZ NEKÜNK
 • Megváltó Fiúisten
 • Szentlélek Úristen
 • Szentháromság egy Isten
 • Élő Kenyér, ki az égből szállott alá
 • Elrejtett Isten és Üdvözítő
 • Választottak gabonája
 • Szüntelen tartó áldozat
 • Tiszta felajánlás
 • Legtisztább asztal
 • Angyalok eledele
 • Elrejtett manna
 • Isten csodáinak emlékezete
 • Természetfölötti kenyér
 • Testté lett Ige
 • Szent Ostya
 • Áldásnak Kelyhe
 • A hitnek Titka
 • Magasztos, tisztelendő Szentség
 • Legszentebb áldozat
 • Engesztelő áldozat élőkért és holtakért
 • Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen
 • Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete
 • Minden bőséget meghaladó ajándék
 • Az Isten szeretetének legnagyobb emléke
 • Az isteni bőkezűség túláradása
 • Szentséges és felséges titok
 • Halhatatlanság orvossága
 • Félelmetes és éltető szentség
 • Az Ige mindenhatóságával testté vált kenyér
 • Vérontás nélkül való áldozat
 • Étel és vendég
 • Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak
 • Kegyesség szentsége
 • A szeretet köteléke
 • Tiszta lelkek táplálása
 • Az Úrban meghalók úti eledele
 • A jövendő dicsőség záloga

II. Testednek és Vérednek méltatlan vételétől:

MENTS MEG URAM MINKET!

 • A test kívánságaitól
 • A szemek kívánságaitól
 • Az élet kevélységeitől
 • Minden bűnalkalomtól
 • Vágyakozásod által, mellyel a Húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad
 • Nagy alázatosságod által, mellyel a tanítványok lábát megmostad
 • Nagy szereteted által, mellyel ez isteni szentséget szerezted
 • Kiontott Véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál
 • Szentséges tested öt sebe által, melyet értünk fölvettél
 • Mi bűnösök

KÉRÜNK TÉGED HALLGASS MEG MINKET!

 

 • Hogy e csodálatos Szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál
 • Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az Oltáriszentség gyakori vételére vezetni méltóztassál
 • Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál
 • Hogy halálunk óráján ez úti eledellel minket megerősíteni és bátorítani méltóztassál
 • Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál
 • Isten fia

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit:

KEGYELMEZZ NEKÜNK, URAM

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit:

HALLGASS MEG MINKET, URAM!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit:

IRGALMAZZ NEKÜNK, URAM!

                V/ Kenyeret adtál a mennyből!

                R/ minden gyönyörűséggel teljeset.

Könyörögjünk! Isten, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad: engedd, kérjük, testednek és vérednek titkait úgy tisztelnünk, hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelenül érezzük. Ki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Amen.