eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat

A kiegészítés együtt használandó a Máriagyűdi zarándok füzettel. Csak azokat a szövegeket tartalmazza, amelyek a füzetben nincsenek. A szándékok, a hozzá kapcsolódó elmélkedések és az énekek a füzetben vannak, kivéve néhány ének, amelyet itt jeleztünk.

 

Induláskor - Zarándokok imája

Uram, légy az utazó társasága Irányadója az elágazásnál!
Adj neki erőt, amikor elgyengül,
Védelmezd veszély közben,
Oltalmazd az út során,
Adj árnyékot a nap hevében,
Világosíts a sötétségben,
Nyújts vigaszt, amikor kedvét szegi,
És szilárdítsd meg szándékában! Ámen.

 

1. Katolikus Egyházunkért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat katolikus egyhazunkert

12A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. 13Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. 14Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. (…)
27Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. 28Ám az Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, gyógyítóerőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt.” (1Kor 12,12-14.27-28)

 

Ének: SZVU 119. Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség + elmélkedés kérdései


Jézus Szent Nevének litániája

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat jezus szent nevenek litaniaja

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Jézus, az élő Isten Fia,Irgalmazz nekünk!
Jézus, az Atyának fényessége, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az örök világosság fényessége, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a dicsőség királya, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az igazságosság napja, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a Boldogságos Szűz Máriának Fia, Irgalmazz nekünk!
Szeretetre méltó,Jézus, Irgalmazz nekünk!
Csodálatos Jézus, Irgalmazz nekünk!
Jézus, erős Isten, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a jövő élet Atyja, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a nagy tanács Angyala, Irgalmazz nekünk!
Leghatalmasabb Jézus, Irgalmazz nekünk!
Legtürelmesebb Jézus, Irgalmazz nekünk!
Legengedelmesebb Jézus, Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szüzesség kedvelője, Irgalmazz nekünk!
Jézus, szerető barátunk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a béke Istene, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az élet szerzője, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az erények példaképe, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a lelkek buzgó keresője, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi Istenünk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi menedékünk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szegények atyja, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a hívek kincse, Irgalmazz nekünk!
Jézus, jó pásztor, Irgalmazz nekünk!
Jézus, igaz világosság, Irgalmazz nekünk!
Jézus, örök bölcsesség, Irgalmazz nekünk!
Jézus, végtelen jóság, Irgalmazz nekünk!
Jézus, utunk és életünk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az angyalok öröme, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a pátriárkák királya, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az apostolok mestere, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az evangélisták tanítója, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a vértanúk erőssége, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a hitvallók világossága, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szüzek tisztasága, Irgalmazz nekünk!
Jézus, minden szentek koronája, Irgalmazz nekünk!

Légy irgalmas, Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Légy irgalmas, Hallgass meg minket Jézus!

Minden gonosztól, Ments meg minket, Jézus!
Minden bűntől, Ments meg minket, Jézus!
A te haragodtól, Ments meg minket, Jézus!
Az ördög cselvetéseitől, Ments meg minket, Jézus!
A tisztátalan lélektől, Ments meg minket, Jézus!
Az örök haláltól, Ments meg minket, Jézus!
Sugallataid elhanyagolásától, Ments meg minket, Jézus!
Szent megtestesülésed titka által, Ments meg minket, Jézus!
Születésed által, Ments meg minket, Jézus!
Gyermekséged által, Ments meg minket, Jézus!
Isteni életed által, Ments meg minket, Jézus!
Fáradalmaid által, Ments meg minket, Jézus!
Haláltusád és szenvedésed által, Ments meg minket, Jézus!
Kereszted és elhagyatottságod által,
Ellankadásod által, Ments meg minket, Jézus!
Halálod és temetésed által, Ments meg minket, Jézus!
Föltámadásod által, Ments meg minket, Jézus!
Mennybemeneteled által, Ments meg minket, Jézus!
A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése által, Ments meg minket, Jézus!
Örömeid által, Ments meg minket, Jézus!
Dicsőséged által, Ments meg minket Jézus!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk, Jézus!
Jézus, hallgass minket,
Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket!
Jézus, hallgass meg minket!


Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad: "Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek". Add nekünk isteni szcreteted érzelmét, hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk és dicséreteddel soha föl ne hagyjunk.
Adj nekünk, Urunk, szent Neved iránt félelmet és örök szeretetet; mert gondviselésedtől soha nem fosztod meg azokat, akiket szereteted állhatatosságára tanítasz.

Úr Isten, aki szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak dicsőséges szent Nevét híveid előtt kedvessé és kellemessé, a gonosz lelkek előtt pedig félelmessé és rettegetté tetted, kérünk, add kegyelmedet, hogy mindnyájan, akik szent Nevedet ezen a földön ájtatosan tiszteljük, a földi életben érezzük szent vigasztalásod édességét, a jövendő életben pedig nyerjünk örökké tartó örömet és boldogságot. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által Ámen.

 

Az Eucharisztia, mint Hálaadás 

Elmélkedés:
Jézus mielőtt megszaporítja a halat és a kenyeret, hálát ad (vö. Mt 15,36). Egy másik alkalommal a Mennyei Atyát hangosan dicsőíti és áldja (vö. Mt 11,25), az utolsó vacsorán is a kezébe véve a kenyeret, hálát ad Istennek (vö. Mt 26,26). Az Eucharisztia hálaadást jelent utalva arra, hogy Jézus maga is hálát mond, sőt egész élete szüntelen hálaadás, dicsőítés az Atya felé.
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – azt jelenti tehát számunkra, hogy Jézus minket is meghív, hogy legyünk hálaadó keresztények. Vegyük észre, hogy mindent ajándékba kapunk Istentől, ezért szüntelenül hálásak kell, hogy legyünk neki (vö. 1Tessz 5,17). A rendszeres hálaadás mélyíti Istennel, környezetünkkel a kapcsolatunkat, illetve megteremti a szívünkbe a békét és a boldogságot. Aki tud hálát adni, abban megszületik a béke és az öröm.

 

Kérdések:
- Milyen gyakran használom a „köszönöm” szót?
- Kinek mondtam legutóbb?
- Kinek kell többször mondanom?
- Hogyan fejezem ki a hálámat Isten és embertársaim felé?

 

Imádság:
Mennyei Atyánk, hálát adunk neked mindenért. Jézus nevében kérünk, küldd el a hála Lelkét, hogy megtanítson minket hálásnak lenni, és formáljon hálát mondó emberekké minket is. Ámen.

Záróének. SZVU 284. Boldogasszony Anyánk.. 1-2. vsz.

 

2. Ferenc pápánkért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat ferenc panankert

13Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” 14Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik másik prófétának.” 15Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” 16Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” 17Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. 18Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. 19Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” 20Aztán lelkére kötötte tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus.” (Mt 16,13-20)

 

Ének, kérdések, Örvendetes rózsafűzér/1. tized

 

Az Eucharisztia, mint Valóságos jelenlét

Elmélkedés:

Jézus az utolsó vacsorán azt mondta a kenyérre: „ez az én testem”, és a borra: „ez az én vérem” (vö. Mt 26,26-28), vagyis az Oltáriszentségben Ő valóságosan jelen van.

Megrendítő misztérium ez: „hitünk szent titka”, ahogy a miséző pap mondja. Isten Fia valóban, teljesen jelen van a kenyér és a bor rejtekében. II. Szent János Pál pápa a Szent Péter - bazilikában mondta egy szentmise alkalmával: „Az Eucharisztiában Jézus Krisztus valóságosan jelen van, vegyétek komolyan!”

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – azt jelenti tehát, hogy komolyan vesszük, hogy az Oltáriszentségben Jézus valóban jelen van, hogy bátorítson, vigasztaljon, gyógyítson és szabaddá tegyen minket is. Hagyjunk időt tehát az Úrral való együttlétre a csendben, az imádságban, a Biblia-olvasásban, a szentgyónásban, a felebarátban, de elsősorban a rendszeres szentáldozásban, szentségimádásban.

 

Kérdések:

- Az örökmécses fénye arra emlékeztet, hogy az oltárszekrényben Jézus van jelen. Ez a tény megmutatkozik-e térdhajtásomon, keresztvetésemen, a templomban való viselkedésemen?
- Jelen vagyok-e Jézus számára az imádságban?
- Merek-e a jelenben élni?
- Odafigyelek-e a „most” helyes megélésére?

 

Imádság:

Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Jézus valóságosan jelen van az Oltáriszentségben. Szent Fiad nevében kérünk, küldd el Szentlelkedet, hogy a jelenlétét egyre inkább tudatosítsuk az életünkben, a másokkal való találkozásokban, és merjünk a jelenben élni, és jelen lenni Jézus számára. Ámen.

 

Záróének, csend

 

3. Egyházmegyénkért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat egyhazmegyenkert

42Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. 43Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. 44A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. 45Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. 46Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. 47Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az üdvözültek számát ugyanott.” (ApCsel 2,42-47)

 

Ének, elmélkedés, Örvendetes rózsafűzér 2. tized

 

Az Eucharisztia, mint Áldozat

 

Elmélkedés:

Jézus mondja: „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon, és váltságul adja oda életét sokakért” (Mt 20,28). Az Úr Jézus élete nem önző élet, hanem másokért való élet, a másokért való áldozat vállalás, vagyis szolgálat. Mindez legteljesebben a kereszthalálában mutatkozott meg, hiszen „nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). Az Eucharisztiában Jézus Krisztus kereszthalálának misztériuma válik jelenvalóvá.

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – azt is jelenti ennek fényében, hogy Jézust szemlélve nekünk is hasonlóvá kell válnunk hozzá: nekünk is e logika alapján másokért kell élnünk. Ki kell lépnünk az önzésünkből, a kényelmünkből, és merni kell áldozatot hoznunk másokért, szolgálva őket.

 

Kérdések:

- Hoztam-e meg már áldozatot?
- Milyen szolgálatokban vettem, veszek részt?
- Kit szolgálok?
- Kiért, miben kellene több áldozatot hoznom?
- Merek-e magamból, időmből adni másoknak?

Imádság:

Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Jézus értünk is meghalt és feltámadt. Szent Fiad nevében, kérünk, küldd el Szentlelkedet, hogy mi is merjünk másokért élni és áldozatot hozni. Ámen.

 

Ének, csend

 

4. György püspökünkért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat gyorgy puspokunkert

15Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy szeretlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” 16Aztán másodszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram – válaszolta –, tudod, hogy szeretlek.” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” 17Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!”” (Jn 21,15-17)

 

Ének, elmélkedés, Örvendetes rózsafűzér 3. tized

 

Az Eucharisztia, mint a Szeretet forrása

Elmélkedés:

Az Eucharisztia a szeretet szentsége: benne Jézus önmagát adja oda, feltétel nélkül az embernek, táplálékává válva, megosztva magát vele. Az isteni nagylelkűség, gyengédség legszebb jele és megvalósulása ez az ember felé.
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – azt is jelenti, hogy befogadjuk Jézusnak ezt a megrendítő szeretetét, hagyjuk, hogy szeressen, szeretetével gyógyítson, megújítson. Erre a szeretetre pedig nap, mint nap válaszolni akarunk őt szeretve mindenkiben, hiszen ő mondta: „Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is.” (Jn 13,34-35).


Kérdések:

- Hiszem-e hogy Isten Fia feltétel nélkül szeret engem is? Ünneplem-e ezt?
- Hogyan fejezem ki szeretetemet Jézus felé, a családom, a mellettem élők felé?

 

Imádság:

Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Jézus minket is szeret. Szent Fiad nevében kérünk, küldd el a szeretet Lelkét, hogy fejlődni tudjunk a szeretetben, és szeretetünk egyre inkább jézusi legyen. Ámen.

 

Ének, csend


5. Papi és szerzetesi hivatásokért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat papi es szerzetesi hivatasok

35Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget. 36Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok: elcsigázott és kimerült. 37„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés” – mondta akkor tanítványainak. – 38„Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz.”” (Mt 9,35-38)

 

Ének, elmélkedés, Örvendetes rózsafűzér 4. tized

 

Az Eucharisztia, mint a Papság ajándéka

Elmélkedés:

Az utolsó vacsorán, amikor Jézus megalapította az Oltáriszentséget, fontosnak tartotta azt, hogy legyenek olyan férfiak, akik ezt a Misztériumot rendszeresen megünneplik az évszázadok során. Így ugyanazon az este megteremtette az „ordo”, vagyis az egyházi rend szentségét is, kiválasztva és megbízva az apostolokat, s majd az ő utódaikat, a püspököket, illetve azok munkatársait, a papokat, hogy Jézus Áldozatát jelenítsék meg a szentmise ünneplésében a rájuk bízottak körében. Fontos látni e szoros kapcsolatot, ami az Oltáriszentség és a katolikus papság között fennáll. Nincsen Eucharisztia – ünneplés pap nélkül, s nincsen papság Jézus Krisztus nélkül.

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – azt is jelenti, hogy az Eucharisztia fényében értelmezzük a papságot. A pap az a férfi, akit Jézus Krisztus arra hívott meg, hogy az Ő istenemberi személyét jelenítse meg a rábízott közösség számára: ünnepelve az Eucharisztiát, hirdetve Isten igéjét, és megélve Jézus pásztor-szeretetét a közösség, s minden ember felé. A pap az, aki Jézus Krisztus személyében, nevében és megbízásában cselekszik. Ez leggyakrabban a szentségek ünneplésében mutatkozik meg.


Kérdések:

- Ki számomra a pap személye?
- Milyen kapcsolatban vagyok a plébánosommal, püspökömmel?
- Mit teszek értük?
- Miben segítem őket?
- Hogyan beszélek róluk?
- Imádkozom-e a papokért?

 

Imádság:

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az egyházi rend szentségéért. Jézus, az Örök Főpap nevében kérjük, küldd el Szentlelkedet, hogy szülessenek újabb papi hivatások egyházmegyénkben és hazánkban. Minél többen adhassák Szent Fiad Szavát és Testét a rájuk bízottak számára. Ámen.

 

Ének (SZVU 74. Ó Jézus, Jézus), csend

 

6. Egyházközségünkért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat egyhazkozsegunkert

9Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. 10A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. 11A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. 12A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. 13Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. 14Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. 15Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok. 16Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve.” (Róm 12,9-16)

 

Ének, elmélkedés, Örvendetes rózsafűzér 5. tized

 

Az Eucharisztia, mint Közösség

Elmélkedés:

„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne.” 7

(Jn 6,56). Az Eucharisztiában Isten feltárja azt a vágyát, hogy együtt akar lenni szoros, bensőséges barátságban az emberrel. De nemcsak egy-egy személlyel, hanem mindenkivel. Ez szépen megmutatkozik az Egyházban, amely ünnepelve az Eucharisztiát, és táplálkozva Jézus Szavával és Testével, születik és gyarapodik. A szentáldozás által tehát közösségbe lépünk Istennel, és hittestvéreinkkel, azokkal, akik itt a földön élnek, vagy a tisztítótűzben tisztulnak, vagy már a mennyben vannak: „Mi ugyanis egy kenyér, egy test vagyunk…” (1Kor 10,17 ). A hívő ember tehát erőt meríthet abból a reményteli tényből, hogy hívő társai vele vannak, nincs magára hagyva. A menny és a föld a szentségekben, különösen az Eucharisztiában összeér.

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – azt is jelenti, hogy hogy az Eucharisztiának ezt a közösségi jellemzőjét még komolyabban vesszük:
- A szentmise nem csak Isten és az én magánügyem, hanem közösségi ügy is: együtt hiszünk, együtt imádkozunk, együtt imádjuk Istent.
- Az Egyházra, a plébániánkra úgy tekintünk, mint nagy családunkra: ennek megfelelően beszélünk róla, keressük benne a helyünket, a feladatainkat, a szolgálatunkat.
- Tudatosítjuk, hogy szavainkkal, tetteinkkel építhetjük, de sajnos rombolhatjuk is a közösséget.

 

Kérdések:

- Milyen közösségek tagja vagyok?
- Építő tagja vagyok-e egyházközségemnek?
- Milyen szolgálatot vállalok benne?
- A szentmisében tudatosítom-e, hogy egy hívő közösség tagja vagyok, de nemcsak a templomban, hanem annak falain kívül is?

 

Imádság:

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy Jézus meghívott a vele való közösségbe minket is. Szent Fiad nevében kérjük, küldd el a közösség Lelkét, hogy családunk, plébániánk, egyházmegyénk, egyházunk, nemzetünk közösségének építő és segítő tagjai legyünk. Ámen.


Ének, csend

 

7. A zarándokokért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a zarandokokert

39Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. 40Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. 41Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. 42Nagy szóval felkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! 43Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? 44Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. 45Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”” (Lk 1,39-45)

Ének, elmélkedés kérdései


Jézus Szent Szívének litániája

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a zarandokokert jezus szent szivenek litaniaja

Uram, irgalazz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgas minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
(fentieket a hívek megismétlik) - A következő mondatokra a válasz: Irgalmazz nekünk!
Mennyei Atyaistan,
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Jézus Szíve, az örök Atya fiának Szíve,
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív,
Jézus Szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített Szív,
Jézus Szíve, végtelen fölségű szív,
Jézus Szíve, Isten szent temploma,
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
Jézus Szíve, aszeretet lángoló tűzhelye-
Jézus Szíve, sz igazságosság és szeretet tárháza,
Jézus Szíve, jósággel és szeretettel teljes Szív,
Jézus Szíve, minden erény mélysége,
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,
Jézus Szíve, minden erény mélysége,
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Sív,
Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja,
Jézus Szíve, amelyben a bölcseség és tudomány összes kincsei megvannak,
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága,
Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása,
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív,
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje,
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,
Jézus Szíve, békeségünk és engesztelésünk,
Jézus Szíve, bűnösök áldozatja,
Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége,
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége,
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége,
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneti; Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus,
Alakítsd szívünket a te Szíved szerint.


Könyörögjünk: Mindenható örök Isten! tekints szeretett Fiad szívére és mindama dicséretere és elégtételre, amelyet a bőnösök nevében irántad lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


Ének, záróimádság:
Úr Jézus Krisztus, igaz Isten és igaz ember,
Szent és nagy Isten, halhatatlan Isten,
könyörülj rajtunk és az egész emberiségen!
Tisztíts meg bennünket bűneinktől
és gyarlóságainktól drága szent véred által,
hogy a te szeretetedben
és a te békédben éljünk
most, és mindörökké!


Csend


8. A családokért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a csaladokert

21Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. 22Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, 23mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: testének ő a megváltója. 24Amint tehát az Egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. 25Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte, 26hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje. 27Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. 28Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. 29A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat. 30Mert tagjai vagyunk testének. 31„Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz.” 32Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. 33Szeresse hát mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok meg tiszteljék férjüket. (…) 1Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van rendjén. 2Ez az első, ígérettel egybekötött parancs: „Tiszteld apádat és anyádat, 3hogy boldog és hosszú életű légy a földön.” 4Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az Úr útmutatása szerint.” (Ef 5,21-6,4)

 

Ének, elmélkedés, Világosság rózsafűzér 1. tized

 

Az Eucharisztia, mint az Örök élet kenyere

Elmélkedés:

„Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.” (Jn 6,58)

Jézus az Oltáriszentséget azért is alapította, hogy ébren tartsa az emberben a reményt, hogy van örök élet. Az örök élet pedig a Szentháromságos egy Istennel való boldogító, örömteli, bensőséges, örök közösséget jelenti, aminek misztikus módon megjelenítője itt a földön az Eucharisztia. Ahogy a fizikai kenyér az életünket szolgálja, úgy a mennyei kenyér: az Oltáriszentség az örök élet közvetítője. Aki hittel eszi Krisztus Testét, annak örök élete van!

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – azt is jelenti, hogy tekintsünk bizalommal és reménnyel Jézusra, aki mint Orvosságunk, meggyógyít a halál sebéből, és nekünk is a boldog örök életet ajándékozza. Ennek a reményteli bizonyosságnak a fényében élhetjük és küzdhetjük meg a különböző szomorú próbatételeket is (betegség, tragédia, haláleset, kudarcok). Az Eucharisztia rendszeres vétele az örök élet hitével és bizonyosságával erősít meg: boldoggá teszi földi életünket s megajándékoz majd a mennyország boldogságával is.


Kérdések:

- Úgy tekintek-e az Eucharisztiára, mint életem erőforrására?
- Hiszem-e az örök élet valóságát?
- Az örök élet hite hogyan mutatkozik meg beszédemben, cselekedeteimben a nehézségek, a szenvedés, a halál kérdése kapcsán?

 

Imádság:

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy Jézusban az örök élet örömteli valóságával ajándékozol meg minket. Szent Fiad nevében kérjük, küldd el az éltető Lelket, hogy Krisztust követve, hirdetve eljussunk, és másokat is elvezessünk a mennyországba. Ámen.

 

Ének, csend

 

9. Az ifjúságért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat az ifjusagert

13Kisgyerekeket hoztak hozzá, hogy érintse meg őket. De a tanítványok elutasították őket. 14Amikor Jézus észrevette, helytelenítette. „Hagyjátok – mondta –, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa. 15Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda.” 16Azután megölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. 17Amikor útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” 18„Miért mondasz engem jónak? – kérdezte Jézus. – Senki sem jó, csak egy: az Isten. 19Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodjál hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” 20„Mester – válaszolta –, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” 21Jézus ránézett és megkedvelte. „Valami hiányzik még belőled – mondta neki. – Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem!” 22Ennek hallatára az elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.” (Mk 10,13-22)

 

Ének, elmélkedés, Világosság rózsafűzér 2. tized

 

Az Eucharisztia, mint Ünnep

Elmélkedés:

Az Egyház az Eucharisztia ünneplésével születik és növekszik. Nincsen Egyház Eucharisztia nélkül, és nincsen Eucharisztia - ünneplés hívő közösség nélkül. Az Eucharisztia ünneplése tehát az Egyház lényegéhez tartozik, életének forrása és csúcsa, ahogy a II. Vatikáni Zsinat is fogalmaz. Ebben az ünneplésben az Egyház megéli, megtapasztalja az Istennel való bensőséges közösség örömét, dicséri, imádja Őt, s erőt kap földi zarándokútjához, amely során tanúságot tesz Jézus Krisztus üdvözítő, felszabadító, életet adó szeretetéről mindenki előtt. S ezáltal meghív minden embert az úrral való örök közösségre, amely a mennyországban valósul meg a maga teljességében.
A vasárnap, mint a feltámadt Úr Jézus napja, éppen ezért kiemelkedően fontos a Krisztus-hívő emberek körében. „Keresztények vagyunk, vasárnap nélkül nem tudunk élni” – mondták az észak-afrikai vértanúk az első századokban. A vasárnap helyes megünneplésének fontos eleme a vasárnapi szentmise (ennek hiányában az igeliturgia). Igazi, érett keresztény életet nem lehet enélkül elképzelni.

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – azt is jelenti tehát, hogy mindent megteszünk azért, hogy a vasárnapot szentmisével tudjuk megünnepelni. Hogy a szentmisébe aktívan, imádságosan, értően bekapcsolódjunk. Mert a szentmise találkozás egymással, és azzal az Úrral, aki velünk van, jelen van, aki értünk is oda adta magát a kereszten, barátságát és az örök életet ajánlja fel nekünk is.


Kérdések:

- Milyen a vasárnapom? Miben különbözik a hétköznapoktól?
- Részt veszek-e a szentmisén rendszeresen vasárnaponként?
- Milyen áldozatot hozok azért, hogy eljussak vasárnap a szentmisére?
- Segítek-e másokat, hogy eljussanak a szentmisére?
- Odafigyelek-e a szentmisére?
- Bekapcsolódom-e az éneklésbe, az imádságba?
- Figyelemmel hallgatom-e Isten Szavát?
- Vállalok-e valami szolgálatot a szentmisén?
- Mit tehetek én azért, hogy a szentmise még inkább ünnep legyen számomra?

 

Imádság:

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a vasárnap ajándékáért. Jézus nevében kérünk, küldd el az ünnep Lelkét, hogy az Úr napjának örömteli, átformáló és erőt adó jellegét egyre jobban felismerhessük, s megünnepelhessük közösségeinkben. Ámen.


Ének, rövid csend


10. Barátainkért, szeretteinkért, a ránk bízottakért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat baratainkert

1Testvérek, ha valakit botláson értek, ti akik lelkiek vagytok, intsétek meg a szelídség szellemében. De ügyelj, hogy magad kísértésbe ne essél! 2Hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét. 3Aki beképzeli magának, hogy valaki, holott semmi, önmagát áltatja. 4Mindenki a saját tetteit tegye mérlegre, dicsekvését pedig tartsa meg magának, ne tárja mások elé. 5Hiszen mindenkinek a maga terhét kell hordoznia. 6Akit a (keresztény) igazságokra tanítanak, engedjen részt tanítójának minden javából. 7Ne áltassátok magatokat, Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt is aratja. 8Aki tehát test szerint vet, az a testből is arat majd romlást. Aki ellenben a Lélek szerint vet, a Lélekből arat örök életet. 9Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. 10Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel.” (Gal 6,1-10)


Ének, elmélkedés, Világosság rózsafűzér 3. tized

 

Az Eucharisztia, mint Barátság

Elmélkedés:

Az utolsó vacsorán Jézus azt mondta tanítványainak: „Barátaimnak mondalak titeket”(Jn15,15). Milyen szép ez: Isten Fia barátjának nevez minket is. Vagyis a Társunk, a Szövetségesünk, a Barátunk kíván lenni, aki velünk van, aki hűséges hozzánk, aki támogat, aki bátorít, aki az életünk útitársa itt a Földön. Örömteli hír ez, hogy nem vagyunk magányos emberek.
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” - azt is jelenti, hogy a Mester arra hív minket is, hogy ápoljuk a vele való barátságot: töltsünk időt vele, vele együtt tegyük a napi feladatainkat, vonjuk be Őt napunk minden mozzanatába, ahogy egy hűséges barátot szokás. Merjünk vele mindent megbeszélni. Merjük neki elmondani érzéseinket, vágyainkat, terveinket.


Kérdések:

- Vannak-e barátaim?
- Mit jelent a barátság számomra?
- Hogyan élem meg, hogy a barátja vagyok valakinek?
- Úgy tekintek-e Jézusra, mint a Barátomra?
- A Jézussal való barátság mit jelent számomra?

 

Imádság:

Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Jézus a barátjának nevez és tart minket is. Szent Fiad nevében kérünk, küldd el a barátság Lelkét, hogy mélyülni tudjunk a vele való barátságban, s ebből erőt, reményt, örömet tudjunk sugározni mások felé is. Ámen.

 

Ének, rövid csend

 

11. A szenvedőkért, idősekért, betegekért, nélkülözőkért, menekültekért, üldözöttekért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a szenvedokert

31Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. 32Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. 33A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. 34Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! 35Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. 36Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. 37Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? 38Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? 39Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? 40A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. 41Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. 42Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom. 43Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni. 44Ekkor ezek is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? 45Erre majd ezt feleli: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. 46Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.”” (Mt 25,31-46)

 

Ének (SZVU 82. Királyi zászló jár elől), elmélkedés, Világosság rózsafűzér 4. tized

 

Elmélkedés

Az Oltáriszentségben látjuk Jézus Krisztus mély alázatát. Itt az örök Isten bölcsessége, aki minden dolgot megteremtett, az Örök Atya világossága legjobban a hétköznapi étel formájában ereszkedik le közénk. Elvégre a kenyér egyszerű étel, a szegények eledele. A finomra vágott hússal ellentétben a kenyeret szinte mindig úgy esszük, mint amit szinte észre sem veszünk.
Ha utánozni akarjuk Krisztust, elsősorban az alázatot kell gyakorolnunk. A szolga nem nagyobb az uránál. Meg kell elégednünk, hogy észrevétlennek, dicstelennek, és meg nem értettnek kell lennünk. Meg kell adni minden dicsőséget Istennek, az alázatosságot és szerénységet választani - mintha egy falat kenyér lennénk.
Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra; hogy helyesen
kérjük tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját
magad felé, minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az
irányt, amerre mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség
lelkületét! Lelked zabolázza meg féktelen érzékeinket! Vezess el és adj
erőt ahhoz, ami igaz javunk: hogy megtartsuk törvényeidet, és minden
tevékenységünkben folyton örvendjünk a te csodálatos és felüdítő
jelenlétednek!


Ének(SZVU 109. Áldjad ember e nagy jódat), Csend

 

12. Hazánkért és a politikai vezetőkért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat hazankert

13Engedelmeskedjetek az Úrért minden emberi hatalomnak, mind a királynak, a legfőbbnek, mind a helytartóknak, akiket ő küldött, 14hogy a gonoszokat megbüntessék, a jókat pedig kitüntessék. 15Mert az az Isten akarata, hogy tetteitekkel némítsátok el az ostoba emberek tudatlanságát. 16Szabad emberek vagytok, de nem arra való a szabadságotok, hogy a gonoszság takarójának használjátok, hanem mint Isten szolgái (úgy éljetek vele). 17Mindenkit tiszteljetek, szeressétek a testvéri közösséget, féljétek az Istent, s tiszteljétek a királyt.” (1Pét 2,13-17)

 

Ének, elmélkedés kérdései, Világosság rózsafűzér 5. tized

 

Elmélkedés

Szinte minden regisztrált eucharisztikus csoda során az ostya átváltozik az emberi szív egy húsdarabjává. Ez nem véletlen. Az Oltáriszentségben Krisztus dobogó szíve szeretettel ég irántunk, és ő vágyik cserébe a mi szeretetünkre. A kereszten Krisztus szó szerint meghalt egy összetört, szerető szívvel a bűnös emberiségért, kiöntve az Ő drága vérét, hogy elnyerje szeretetünket. Igen, több bárminél, ezt a szeretetet várja el Jézus leginkább azoktól, akiket megváltott, és ha tudott volna többet megtenni, megtette volna.
Szereted Krisztust? Ha igen, akkor engedelmeskedsz neki, és viszed a keresztedet utána. Utánozni fogod Őt azzal, hogy leteríted életedet másokért áldozati szerelemből.

 

Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!
Milyen jó, hogy rábízhatjuk
kezünket arra a Kézre,
amely megtörte és életre keltette a Kenyeret,
amely megáldotta és megsimogatta a gyerekeket,
s amelyet szegek vertek át.
Ráhagyatkozni arra a Kézre,
amely olyan, mint a mienk,
de amelynek tetszőleges döntését csupa jóság vezérli,
s folyton csak szorosabban köt le minket önmaga számára.
Átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejű Kéznek,
amely lehat a lélek velejéig,
amely formál és teremt,
s amelyen át oly végtelen szeretet árad.

 

13. A békéért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a bekeert

25Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. 26S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. 27Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. 28Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam.” (Jn 14,25-28)

 

Ének (SZVU 112. Ez nagy szentség valóban), elmélkedési kérdések


Jézus Vére Litánia

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,
irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen,
irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten,
irgalmazz nekünk!
Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének vére,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az új és örök Szövetség vére,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala és megtisztulása,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyőzője,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a vértanúk erőssége,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a hitvallók szilárdsága,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, szüzeket termő Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a veszélyben forgók támasza,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a bűnbánók reménysége,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az örök élet záloga,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek szabadítója,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb Vér,
üdvözíts minket!

Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
És Istenünk országává tettél bennünket.

Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött Fiadat a világ Megváltójává rendelted és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.

Amen.

Záróimádság:

Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva
kiválasztottad és meghívtad az apostolokat,
és azzal bíztad meg őket,
hogy hirdessék az evangéliumot,
a híveknek jó pásztorai legyenek,
és ünnepeljék az istentiszteletet,
add, hogy ma se hiányozzon Egyházadból
a sok szent pap, aki mindenkihez elviszi
halálod és feltámadásod gyümölcseit.

 

14. A missziókért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a missziokert

16A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. 17Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. 18Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. 19Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, 20és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”” (Mt 28,16-20)

 

Ének, elmélkedés kérdései, Fájdalmas rózsafűzér 1. tized


Elmélkedés

Az ostyában Krisztus teljesen és egészében sebezhető. Nagyon gyakran előfordul, hogy rosszul bánnak vele, bántalmazzák, figyelmen kívül hagyják és mellékesen kezelik, méltóság nélkül. Mégis, hajlandó ezt az árat megfizetni és élni a népe között. Nem számít, hogy hányszor van meggyalázva és megtaposva, szó szerint vagy átvitt értelemben, Ő továbbra is eljön hozzánk újra és újra, mondván: „Én soha nem hagylak el benneteket."

Szeretjük Őt ilyen módon? Megnyitjuk-e szívünket másoknak, még ha ez az elutasítás fájdalmát jelentheti? Megbocsátunk hetvenszer hétszer? Nem szerethetünk, ha bezárjuk a szívünket a félelem miatt. Bátran kell kiszolgáltatottnak lennünk - mint Krisztusnak.

 

Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük
meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te
türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként
kereszthalálod és szenvedésed kínjait.
Segíts, hogy napi fájdalmainkat és konfliktusainkat, mint növekedésre
kapott lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk Hozzád.
Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban,
hogy Te támogatsz.


Ének (SZVU 114. Égből szállott szent kenyér), csend

 

15. A keresztények egységéért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a keresztenyek egysegeert

20De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. 21Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. 22Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: 23én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. 24Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. 25Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. 26Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.”” (Jn 17,20-26)


Ének, elmélkedés, Fájdalmas rózsafűzér 2. tized


Elmélkedés

Krisztus türelmesen vár téged és engem a tabernákulumban és monstranciában szerte a világon. Örökké várna egyetlen látogatásra.
Ő vár minket, hogy bűnbánatot tartsunk, amikor elkóborolunk; várja hűségünk és szeretetünk szavait; arra vár, hogy hallja a mi örömünket és bánatunkat; arra vár, hogy választ adjon legmélyebb vágyainkra. Mint Krisztusnak, türelmesnek kell lennünk másokkal, különösen azokkal, akik a legkevésbé érdemlik meg, vagy akik a legjobban próbára teszik a türelmünket.
Azok visszatérését is várni kell megbocsátó szívvel, akik megbántottak vagy elhagytak minket.


Imádság

Jézusom, Te, aki az angyalok szabadon választott öröme és az édenkert legfőbb boldogsága vagy, emlékezz a fájdalmakra és rettenetre, melyet akor éreztél, mikor ellenségeid dühös oroszlánként vettek körül, ütlegek ezrével kinoztak, sértegettek, gyaláztak és leirhatatlan kegyetlenséggel marcangolták Testedet.

A sértő szavakért elszenvedett kínokra emlékezve könyörgök Hozzád Megváltóm, szabadits meg engem minden látható és láthatatlan ellenségemtől!

Védelmezz engem, hogy oltalmad alatt elnyerhessem az örök üdvösséget!

Ámen.

 

16. Az élet védelméért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat az elet vedelmeert

26A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába 27egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. 28Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” 29E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. 30Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. 31Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. 32Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, 33és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” 34Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” 35Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. 36Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, 37mert Istennél semmi sem lehetetlen.” 38Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott.” (Lk 1,26-38)


Ének, elmélkedés, Fájdalmas rózsafűzér 3. tized


Elmélkedés

Földi élete során Krisztus teljes szegénységben élt. Semmit sem hozott a földre, semmit sem vitt magával. Az eucharisztikus ostyában Ő, aki megalkotta a galaxisokat, újra eljön hozzánk szegényen és mezítelenül. Ez a szegénység csak anyagi jellegű, Jézus kegyelemben gazdagon és szeretetben jön hozzánk.
Ő hevesen vágyik arra, hogy nekünk adjon mindent, amire csak szükségünk van, ha azt bizalommal kérjük. Meg akar áldani bennünket rengeteg kegyelemmel, ami a lélek igazi gazdagsága. A materializmus és a kapzsiság olyan könnyen becsúszik a szívünkbe. Mégis arra vagyunk hivatva, hogy kövessük Krisztust a szegénységben és a pártatlanságban, hogy nagylelkűen adjuk másoknak azt, amit mi megkaptunk.
Adj, és adatik nektek – több, mint amit kérhetsz vagy remélhetsz.


Imádság

Jézusom, a Szentháromság második személyeként a világ teremtője vagy. Alkotója a mennynek és a földnek, korlátlan úr vagy mindenek felett, Néked semmi határt nem szabhat.

Te tartod össze a világmindenséget hatalmaddal és szereteteddel. Emlékezz azokra a szörnyű fájdalmakra, melyeket akkor éreztél, amikor a zsidók kezedet és lábadat a tompa szegekkel átverték, ütést ütés után mérve Rád.

És mivel még akkor sem találtak szánalomra méltónak, dühükben Testedet taszitgatták, ezáltal sebeidet kitágították, és csontjaidat – Testedet kifeszítve – kiforgatták, amíg a keresztre szegeztek.

Erre a legszentebb szenvedésedre kérlek Téged Jézusom, hogy Téged mindig, mindenekfölött szeresselek!

Ének, csend

 

17. A világért, és a Föld védelméért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a vilagert

14Benne nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát. 15Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. 16Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtetett. 17Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. 18Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben. 19Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, 20s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy Ő a kereszten vérével békességet szerzett.” (Kol 1,14-20)

 

Ének (SZVU 116. Imádlak nagy Istenség), elmélkedés, Fájdalmas rózsafűzér 4. tized


Elmélkedés

Isten jelenlétének ajándéka a legnagyobb ajándék. Az ókori izraelitáknál nem volt nagyobb csapás, mint amikor megszűnt az Úr jelenléte. Hasonlóképpen nem volt nagyobb vigasz, mint az ő jelenlétének biztosítéka. Ugyanez van ma is. Ha velünk van Jézus, rendelkezünk minden dologgal, ha Ő nincs, semmink sincsen.
Nem kell messzire utaznunk, hogy megtaláljuk Krisztus jelenlétét – annyira van közel, mint a legközelebbi plébánia, mint az ősi "jelenlét kenyere" a zsidó templomban. Az Ő jelenléte nem egy absztrakció vagy eszme, hanem valódi, kézzelfogható az érzékeink számára. Mi, katolikusok is örömmel és őszintén mondjuk, "A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi menedékünk."
Ha Krisztust akarjuk utánozni, akkor jelen kell lennünk azoknál, akiknek szükségük van ránk. Hány távollevő apa és férj van! Hány feleséget és gyereket hagyott el a férfi, aki arra volt hivatva, hogy letegye életét számukra. Te jelen vagy a családod számára? A feleséged és a gyerekeid jelentik a prioritást? Ha férj és apa vagy, a jelenléted pótolhatatlan ajándék.


Légy jelen.

 

Imádság

Jézusom,mennyei orvosom, akit a kereszten magasba emeltek, hogy Szent Sebeid által sebeink begyógyuljanak.

Emlékezz a zúzódásokra, elerőtlenedett tagjaidra, melyeket úgy kinyújtottak, hogy sem azelőtt, sem azután nem volt kín, mely hasonlítható lenne a te kínodhoz.

Tövissel koronázott Szent Fejedtől a talpadig nem volt egyetlen ép hely sem, melyet kinzó fájdalom ne gyötört volna. És Te mégis felejtve saját szenvedéseidet, ellenségeidért így imádkoztál:

„ATYÁM BOCSÁSS MEG NEKIK, MERT NEM TUDJÁK, MIT TESZNEK!''

Erre a nagy irgalmadra és kínszenvedésed kegyelmeire kérlek, hogy add meg nekem a tökéletes bánat kegyelmét, hogy azáltal elnyerhessem bűneim bocsánatát!

Ámen.

 

18. A meghaltakért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a meghaltakert

13Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük. 14Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. 15Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. 16A parancsszóra, a főangyal szólítására, Isten harsonájának zengésére az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi, akik életben maradtunk. 17A felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk. 18Vigasztaljátok tehát egymást ezzel a tanítással!” (1Tessz 4,13-18)

 

Ének, elmélkedés, Fájdalmas rózsafűzér 5. tized


Elmélkedés

Ha Krisztust az Oltáriszentségben tökéletesen utánoznánk, szentek lennénk. De ez nem könnyű. Ez megköveteli a folyamatos bűnbánatot és a megtérést; levetkőzni a régi embert és felhúzni az újat. Ez a hivatásunk. Azt javaslom mindenkinek, hogy találja meg az imádat kápolnáját és elmélkedjen az Oltáriszentségről.
Látogasd meg Jézust, és imádd őt, kérve a kegyelmet, hogy követni és teljesen utánozni tudjad Őt. Öntsd ki a szívedet neki, mondd el a reményeket és a félelmeket, a kívánságokat és igényeket, és halld meg, amikor cserében elmondja beszédét a szentségről és az üdvösségről, "Én, veletek vagyok minden nap, még a világ beteljesüléséig is.


Imádság

Jézusom, az Örök Fény tükre! Emlékezz a fájdalmakra, mikor isteni világosságod fényében megláttad szenvedéseid hiábavalóságát azokon a lelkeken, akik megátalkodtak a bűnben, s Istent elutasítják.

Láttad az eltaszítottak végtelen seregét, és mélységes szánalmat éreztél a kárhozatba hulló lelkek iránt. Kérlek, mélységes irgalmadra és különösen jóságodra, mellyel a latornak is azt mondtad:

„MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN!'',

légy irgalmas hozzám is halálom óráján!

Ámen


Ének, csend.

 

19. A hit ajándékáért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a hit ajandekaert

1A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka. 2Őseink ebből merítettek bizonyosságot. 3A hitből ismerjük meg, hogy a világot az Isten szava alkotta, vagyis a látható a láthatatlanból lett.” (Zsid 11,1-3)

 

Ének, elmélkedés,

Litánia a legméltóságosabb Oltáriszentségről

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat litania a legmeltosagosabb oltariszentsegrol

I.Uram, irgalmazz nekünk!
— Krisztus kegyelmezz nekünk!
— Uram, irgalmazz nekünk!
— Krisztus hallgass minket!
— Krisztus hallgass meg minket!

 

55. Mennybéli Atyaisten: — IRGALMAZZ NEKÜNK
56. Megváltó Fiúisten
57. Szentlélek Úristen
58. Szentháromság egy Isten
59. Élő Kenyér, ki az égből szállott alá
60. Elrejtett Isten és Üdvözítő
61. Választottak gabonája
62. Szüntelen tartó áldozat
63. Tiszta felajánlás
64. Legtisztább asztal
65. Angyalok eledele
66. Elrejtett manna
67. Isten csodáinak emlékezete
68. Természetfölötti kenyér
69. Testté lett Ige
70. Szent Ostya
71. Áldásnak Kelyhe
72. A hitnek Titka
73. Magasztos, tisztelendő Szentség
74. Legszentebb áldozat
75. Engesztelő áldozat élőkért és holtakért
76. Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen
77. Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete
78. Minden bőséget meghaladó ajándék
79. Az Isten szeretetének legnagyobb emléke
80. Az isteni bőkezűség túláradása
81. Szentséges és felséges titok
82. Halhatatlanság orvossága
83. Félelmetes és éltető szentség
84. Az Ige mindenhatóságával testté vált kenyér
85. Vérontás nélkül való áldozat
86. Étel és vendég
87. Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak
88. Kegyesség szentsége
89. A szeretet köteléke
90. Tiszta lelkek táplálása
91. Az Úrban meghalók úti eledele
92. A jövendő dicsőség záloga

II. Testednek és Vérednek méltatlan vételétől:
MENTS MEG URAM MINKET!
93. A test kívánságaitól
94. A szemek kívánságaitól
95. Az élet kevélységeitől
96. Minden bűnalkalomtól
97. Vágyakozásod által, mellyel a Húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad
98. Nagy alázatosságod által, mellyel a tanítványok lábát megmostad
99. Nagy szereteted által, mellyel ez isteni szentséget szerezted
100. Kiontott Véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál
101. Szentséges tested öt sebe által, melyet értünk fölvettél
102. III. Mi bűnösök

 

KÉRÜNK TÉGED HALLGASS MEG MINKET!

 

103. Hogy e csodálatos Szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál
104. Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az Oltáriszentség gyakori vételére vezetni méltóztassál
105. Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál
106. Hogy halálunk óráján ez úti eledellel minket megerősíteni és bátorítani méltóztassál
107. Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál
108. Isten fia

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit:
KEGYELMEZZ NEKÜNK, URAM
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit:
HALLGASS MEG MINKET, URAM!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit:
IRGALMAZZ NEKÜNK, URAM!

V/ Kenyeret adtál a mennyből!
R/ minden gyönyörűséggel teljeset.

 

Könyörögjünk! Isten, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad: engedd, kérjük, testednek és vérednek titkait úgy tisztelnünk, hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelenül érezzük. Ki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Amen.
Záróimádság
Jézusom, a szeretet, gyengédség és irgalom kimeríthetetlen forrása! Határtalan szeretetedből a kereszten függve így szóltál:

„SZOMJAZOM!”

Tudom, az egész emberiség üdvösségét szomjúhoztad.

Kérlek Téged Megváltom, adj szívembe erős vágyat a tökéletesség után, gyullaszd fel szívemet szeretetre Irántad, hogy meghaljon bennem minden testi vágy és világi kivánság, és csak utánad vágyakozzam!

Ámen.

Ének (119. Leborulva áldlak…), csend

 

20. A bűnbánatért és a megtérésért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat bunbanatert

9Az elbizakodottaknak, akik meg voltak róla győződve, hogy igazak, s a többieket megvetették, ezt a példabeszédet mondta: 10„Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. 11A farizeus odaállt előre, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. 12Kétszer böjtölök hetenként, mindenemből tizedet adok. – 13A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, inkább a mellét verte és könyörgött: Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek! – 14Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, az nem. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik.”” (Lk 18,9-14)

 

Ének, elmélkedés, Dicsőséges rózsafűzér 1. tized


Imádság

Jézusom, Te vagy a Kezdet és a Vég, az élet, az erő és a Tisztaság.

Emlékezzél meg arról, hogy értem szálltál alá a szenvedés mélységébe!

Az egész Testedet borító sebekre kérlek, hogy – megtartva parancsaidat – a Hozzád vezető keskeny úton járjak, a felebaráti szeretet útján, mely széles és könnyü mindazoknak, akik szeretnek Téged.

Ámen.


Ének, csend

 

21. A Szentírás mélyebb megismeréséért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a szentiras megerteseert 1

19Így a prófétai jövendöléseket még jobban hisszük. Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben. 20Először is azt értsétek meg, hogy az Írásnak egyetlenegy jövendölése sem származik önkényes értelmezésből. 21Hisz sohasem keletkezett jövendölés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek – Isten megbízottaiként – a szent emberek.” (2Pét 1,19-21)

 

Ének, elmélkedés, Dicsőséges rózsafűzér 2. tized


Imádság

Jézusom, Te vagy minden irgalom és kegyelem mélysége.

Emlékezzél sebeid mélységére és a borzalmas kínokra, melyeket ezek a sebek okoztak az én bűneim miatt is. Kérlek Téged Megváltom, rejts el engem, bűnöst, sebeidbe Menynyei Atyád haragja elől!

Ámen.

Ének, csend

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a szentiras megerteseert 2

 

22. A Szentlélek ajándékaiért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a szentlelek ajandekaiert

1Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. 2Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. 3Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. 4Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.” (ApCsel 2,1-4)

 

Ének elmélkedés Dicsőséges rózsafűzér 3. tized


Imádság

Jézusom az Igazság tükre, az egység jelképe, a szeretet köteléke vagy.

Emlékezz a tengernyi sebre, melyek egész szent Testedet elborították, és amelyeket imádandó Véred pirosra festett.

Világmindenséget átölelő fájdalom volt a Te fájdalmad, melyet irántunk való szeretetből tűrtél.

Imádandó Jézusom! Mi többet tehettél volna még érettünk?

Engedd, hogy a keresztutadra való emlékezés növelje bennem a hűséges szeretetet Irántad, gyarapodjanak bennem szenvedéseid gyümölcsei, amig el nem érlek az örökkevalóságban, minden jónak és örömnek Forrása Jezusom, egyetlen igazi szerelmem!

Ámen.


Ének, csend.

 

23. A Szentháromság dicsőítéséért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a szentharomsag dicsoiteseert

21Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég, 22és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”” (Lk 3,21-22)

 

Ének, elmélkedés, Dicsőséges rózsafűzér 4. tized

 

Imádság

Jézusom, leghatalmasabb Úr, halhatatlan és legyőzhetetlen diadalmas Királyom!

Emlékezzél a gyötrelmekre, amikor teljesen kimerülve lehajtottad a fejed és felkiálttál:

„BETELJESEDETT!”

Erre a végső szenvedésre kérlek Uram és Megváltóm, légy irgalmas hozzám életem utolsó óráján, hogy lelkem és szivem meg ne zavarodjék, hanem örömmel várja a Veled való találkozást!

Ámen.

 

Ének, csend

 

24. A Szentháromság dicsőítéséért:

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a szentharomsag dicsoiteseert 2

21Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég, 22és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”” (Lk 3,21-22)

 

Ének, elmélkedés, Dicsőséges rózsafűzér 5. tized


Imádság

Jézusom Te vagy az Örök Atya egyszülött Fia, az erő Forrása, Isten dicsőségének visszfénye.

Emlékezzél a szavakra, melyek összetört Testedben már alig dobogó, megtörté Szívedből fakadtak és tolultak ajkadra:

„ATYÁM, KEZEDBE AJÁNLOM LELKEMET!''

A Te összehasonlíthatatlan értékű halálodra kérlek, dicsőség Királya, erősíts meg engem, és adj erőt, hogy ellen tudjak állni az ördög csábításainak, a test kívánságainak, a világ hiúságának, és egyedül csak Neked éljek!

Halálom után pedig fogadj be engem, földi zarándokot, a mennyei hazába, és öleld magadba Hozzád visszatérő lelkemet!

Ámen.


Ének, csend

 

Zarándoklat záróimádsága

eucharisztia imafuzet gyalogos zarandoklat a zarandoklat zaroimadsagaAz Oltáriszentségbe vetett hitünk elmélyítéséért:

53Jézus ezt mondta rá: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. 54De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. 55A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. 56Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. 57Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. 58Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.”” (Jn 6,53-58)

Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő Szőlőtő! Emlékezzél bőven omló Véredre, mely úgy áradt értünk, mint a szőlő leve a sajtolóban. A római katona lándzsájától átszúrt Szívedből vér és víz folyt ki.
Szent Tested - mint elhervadt mirhacsokor - függött a kereszt fáján, csontjaidból a velő kiszáradt, sápadt és halálosan fehér voltál. Keserű szenvedésedre és kiontott drága Véredre kérlek, Jézusom, hogy sebezzed meg a szívemet, és bűnbánatom és szeretetem legyen ételem és italom egész életemen át! Szoríts egészen Magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem Általad a mennyországot, és Téged az örök dicsőségben az ég minden angyalával és szentjével dicsérhesselek és magasztalhassalak az örökkévalóságon át!

Ámen.


Felajánlás Jézus Szent Véréhez

Irgalmas Üdvözítőm! Semmiségem tudatában lábadhoz borulok Szent Fölséged előtt, hogy megköszönjem Neked a sok kegyelmet, amellyel engem, hálátlan teremtményt elhalmoztál. Különösen azért, hogy drágalátos Szent Véred által a sátán hatalmából kiszabadítottál.
Szűzanyám, Őrangyalom, Védőszentjeim és az egész mennyei Udvar jelenlétében készséges szívvel szentelem magam drága Szent Vérednek, mellyel Te, ó édes Jézus, a világot a bűntől, a haláltól és a pokoltól megváltottad. A Te kegyelmed segítségével megígérem Neked, hogy drága Szent Véred tiszteletét tőlem telhetőleg előmozdítom. Hadd áldja és magasztalja mindenki üdvösségünk árát: imádásra méltó Véredet. Így óhajtom jóvátenni Szent Véred iránti hálátlanságomat és kívánok engesztelést nyújtani minden megszentségtelenítésért, amellyel az emberek Szent Véredet, üdvösségünk váltságdíját illetik. Bárcsak meg nem történtté tehetném saját bűneimet, hidegségemet és a sok tiszteletlenséget, amellyel Téged, drágalátos Szent Vér, valaha is megbántottak! Édes Jézus, íme felajánlom Neked szentséges Édesanyád, hűséges tanítványaid és minden szented szeretetét, tiszteletét és imádását, melyet Szent Vérednek nyújtottak és kérlek, feledd el eddigi hűtlenségemet, hidegségemet, és bocsáss meg kegyesen minden megbántódnak. Isteni Üdvözítőm! Hints meg engem és minden teremtményt a Te drága Szent Véreddel, hogy Téged, ó megfeszített Szeretet, mostantól fogva szívből szeressünk és megváltásunk váltságdíját mindenkor méltóképpen tiszteljük. Ámen.

 

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.