Az ősi bátai Szent Vér kegyhelyre zarándokolunk egyházmegyénk különböző helyeiről. Urunk, Jézus Krisztus elé akarjuk terjeszteni örömeinket, bánatunkat és kérni, hogy szeretetével és oltalmával kísérje mai zarándoklatunkat és egész életünket.

Őseink és nagyjaink úgy tekintettek Krisztus vérző testének bátai kegyhelyére, mint ahonnan az üdvösség forrása származik. Ma mi is az ő nyomdokaikba akarunk lépni és kérni az Isten áldását családjainkra, nemzetünkre.

Gyalogosan Bátaszékről Mária házától indulunk Jézushoz. Engedjük, hogy zarándokutunkon az ő útmutatását kövessük, s így jussunk el utunk céljához az Oltáriszentségben köztünk élő Jézushoz.

eucharisztia imafuzet a batai zarandoklat imafuzete

Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Szent István király alapította egyházmegyénket, neki köszönhetjük, hogy keresztények vagyunk, s hálával adózunk azért,hogy országunkat Mária oltalmába ajánlotta.

 

1. Imádkozzunk a Szűzanyához, hogy legyen hathatós közbenjárónk Szent Fiánál, és védelmezzen minket zarándokutunkon és életünk folyamán minden bajtól.

Ének: SZVU 195.  – Te vagy földi éltünk


Te vagy földi éltünk

Vezércsillaga,

Édes reménységünk,

Kegyes Szűzanya.

Téged rendelt jó Anyánknak

Az Isten Fia,

Azért áldunk örvendezve,

Ó Szűz Mária!


Te hajnalcsillag vagy

Éltünk hajnalán,

Hogy kövessünk annak

Egész folyamán.

Téged rendelt jó Anyánknak

Az Isten Fia,

Azért áldunk örvendezve,

Ó Szűz Mária!

 

Imádság: Világosság rózsafüzér 1. tized - „Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett”

Ének: SZVU 189.  – Nyújtsd ki mennyből


Nyújtsd ki mennybôl, ó szent Anyánk, kezedet,Meg ne utáld ínségében hívedet,Mária, Mária, Mária, Szűzanya!


Oltalomhely Isten után csak te vagy,Szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy.Mária, Mária, Mária, Szűzanya!

Rövid csend, majd záróimádság:

Üdvözlégy, Jézus Krisztusomnak, Uramnak és Megváltómnak legszentebb és
valóságos teste, aki Szűz Máriától, a legtisztább szűztől születtél,
akit érettünk ártatlanul megkínoztak, s a keresztfán égi Atyádnak
feláldoztak. Üdvözlégy, drága, igaz vér, amely az én Uram szent sebéből
ömlöttél ki!

Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy
a kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts
engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a
kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak.

Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Szent László király nyomában, aki megszilárdította a magyar nép hitét és aki Bátán letelepítette a bencés szerzeteseket, hogy hitre és munkára neveljék magyar népünket.

 

2. Imádkozzunk a bűnbánat felindításáért, hogy vétkeinket Istennel és embertársainkkal megnyugtató módon tudjuk rendezni, s újra tiszta lappal indulhassunk életünk útján tovább.

Ének: SZVU 58 – Bűnbánóknak menedéke


Bűnbánóknak menedéke!Trónusodhoz eljövünk,Ah! mert máshol nincs üdv s béke,Jézus, irgalmazz nekünk.


Szenvedésed drága áránVáltottad meg életünk,Ó! ne hagyj el minket árván,Jézus, kegyelmezz nekünk.

 

Imádság: Világosság rózsafüzér 2. tized - „Aki kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét”

Ének: SZVU 70.  – Jézus világ megváltója


Jézus, világ Megváltója,Üdvözlégy, élet adója,Megfeszített Isten fia,Szent kereszted szívem hívja.Jézus, add, hogy hozzád térjek,Veled haljak, veled éljek.


Által szegve kezed, lábad,Átvert tested roskad, bágyad,Mezítelen tépett melled!Ó siratlak, ó ölellek!Jézus, add, hogy hozzád térjek,Veled haljak, veled éljek.

 

Rövid csend, majd záróimádság: 

Úr Jézus Krisztus, igaz Isten és igaz ember,
Szent és nagy Isten, halhatatlan Isten,
könyörülj rajtunk és az egész emberiségen!
Tisztíts meg bennünket bűneinktől
és gyarlóságainktól drága szent véred által,
hogy a te szeretetedben
és a te békédben éljünk
most, és mindörökké!

 

Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Nagy Lajos király uralkodása alatt történt Bátán a csoda, amikor a Szentostyában valóságosan láthatóvá vált Krisztus vére, hogy erőt adjon a kételkedőknek, gyógyítsa a betegeket, erősítse a hitükben meggyengülteket.

 

3. Imádkozzunk György püspök atyáért, hogy szeretetével és példás életmódjával tanítsa papjainkat és bennünket is az evangéliumi igazságra.

Ének: SZVU 109.- Áldjad ember e nagy jódat


Áldjad ember e nagy Jódat,Kenyérszínben Megváltódat,Itt jelen van szent testével édes Jézus,Jelen vagyon szent vérével áldott Jézus.


Itt az Isten gazdagsága,Bűnös lelkek nagy váltsága,Minden jónak nagy bôsége édes Jézus,Gyarló szívek erôssége áldott Jézus

 

Imádság: Világosság rózsafüzér 3. tized  - „Aki meghirdette Isten országát”

Ének: SZVU 174 – Boldogasszony édes


Boldogasszony, édes,Hozzád esd ma néped:Veszni indult lelkét,Hogy te mentenéd meg,Édes Szűzanyánk!


Dícséretét zengjékEgyszülött Fiadnak,Kik az égben laknakS kik a földön élnek,Édes Szűzanyánk!

Rövid csend, majd záróimádság:

Uram, Jézus, segítsd a püspököket és a papokat, hogy mindig a te szeretetedet
sugározzák a rájuk bízottak felé! Bátorítsd őket, hogy munkájuk nem
hiábavaló és tedd eredményessé szolgálatukat, amelyet Isten dicsőségére
végeznek. Erősítsd bennük az elkötelezettség tudatát, hogy hivatásukhoz
méltóan éljenek!

Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Zsigmond király gyakran zarándokolt el Bátára és ő kérte a pápától, hogy a bátai kegyhelyet, ahova csodálatos népsokaság zarándokol, búcsújáróhellyé nyilvánítsa.

 

4. Imádkozzunk ezer éves egyházmegyénkért, hogy a hívek és a közösségek lélekben megújuljanak.

Ének: SZVU 190 – Ó áldott Szűzanya


Ó áldott Szűzanya, mennyei szép Rózsa,Boldog mennyországnak drága gyöngyvirága,Bűnösöknek ékes szószólója.Vigyázz reánk, Édesanyánk,Angyaloknak kegyes királynéja.

 

Hajtsd hozzánk, ó Anyánk, angyali orcádat,Áldott szent Fiadat érettünk imádjad,Hogy láthassuk mennyekben Atyánkat.Vigyázz reánk, Édesanyánk,Angyaloknak kegyes királynéja.

 

Imádság: Világosság rózsafüzér 4. tized - „Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét”

Ének: SZVU 155. Jézus Szíve, legtisztább szív


Jézus Szíve, legtisztább szív,Kegyelem oltára,Boldog, aki tehozzád hív,S szívét hozzád tárja.Vércseppjeid a világnakBűneit lemosták,Rólam is a gyarlóságnakTisztítsad le foltját.


Jézus Szíve, szelídségnekTitkos iskolája,A mennyei dicsôségnekLegszebb koronája.Szívemet tedd szent SzívedhezHasonlóvá, kérlek,Szívemet fűzd a tiédhez,Jóvá, szelíddé tedd.

Rövid csend, majd záróimádság:

Istenünk, mindenható Atyánk, engedd összes gyermekednek megtapasztalni,
hogy úton vannak feléd, az ember végső célja felé, s hogy van
kísérőjük, aki jót akar nekik: Mária, a tiszta szeretet képe, akit
eleve arra választottál, hogy Krisztus Anyja és az Egyház Anyja legyen.
Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké! Neked, aki az élet Atyja, kezdet
nélküli forrás, a legfőbb jó és örök világosság vagy, a Fiúval és a
Szentlélekkel együtt legyen tisztelet és dicsőség, dicséret és hála
mindörökkön örökké! Ámen.

Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Hunyadi Jánosra emlékezünk, aki nagy tisztelője volt az Oltáriszentségnek. A szentségi Jézus segítségével szűntette meg a polgárháborút az országban, s az ő segítségét kérte a pogányok elleni harchoz. Gyakran imádkozott ezért a bátai templomban.

 

5. Imádkozzunk egyházközségünkért, hogy plébániánk minden hívője egyetlen nagy családot alkosson.

Ének: SZVU 192 – Ó dicsőséges


Ó dicsôséges, ó ékességes,Mint a csillag, fényes!Úrnônk s Anyánk vagy,Drága, szép, erényes.Angyali szózat, látnoki jóslat,Ôs királyi magzat,Bölcs Salamonnál

Zeng neked a hangzat.

Menny királynôje, baj enyhítôje,Égi sark erôje,Tavaszi színbenRózsa anyatôje.Hajnal nyílása, éltünk világa,Nap dicsô sugára!Új fényt fakasztálÜdvünk borújára.

 

Imádság: Világosság rózsafüzér 5. tized - „Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát”

Ének: SZVU.- 150. Uram Jézus légy velünk


Uram Jézus! légy velünk,Mi egyetlen örömünk!Nálad nélkül keserűségItt a földön életünk.Ó egyetlen örömünk,Uram Jézus légy velünk.


Uram Jézus! tégedetSzívünk, lelkünk úgy eped,Mert kívüled nem találhatSehol biztos nyughelyet.Boldog mással nem lehet,Uram Jézus, csak veled.

Rövid csend, majd záróimádság:

Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra; hogy helyesen
kérjük tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját
magad felé, minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az
irányt, amerre mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség
lelkületét! Lelked zabolázza meg féktelen érzékeinket! Vezess el és adj
erőt ahhoz, ami igaz javunk: hogy megtartsuk törvényeidet, és minden
tevékenységünkben folyton örvendjünk a te csodálatos és felüdítő
jelenlétednek!

Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Szilágyi Erzsébet és Hunyadi László ragaszkodó szeretetére emlékezve, aki még halála óráján is az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztusra gondolt és azt kérte, hogy Bátán imádkozzanak érte a Szent Vér előtt.

 

6. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, hogy legyenek olyan fiatal férfiak, akik igent tudnak mondani Isten hívó szavára, hogy hűségesek és talpraesettek legyenek és szüntelenül Isten vonzásában éljenek.

Ének: SZVU 168.  – Örülj, vigadj tisztaságban


Örülj, vigadj, tisztaságbanKivirágzott anyaság,Kit körülvesz mennyországbanAz angyali sokaság.Mária, mi Anyánk,Mennyei Pátrónánk,Bűnösökre, nézz le ránk!


Örvendezzél, Isten anyja,Boldogságos Asszonyság,Mert tégedet megkoronázA teljes Szentháromság.Mária, mi Anyánk,Mennyei Pátrónánk,Bűnösökre, nézz le ránk!

 

Imádság: Fájdalmas rózsafüzér 1. tized - „Aki érettünk vérrel verítékezett”

Ének: SZVU 154. – Jézusomnak szívén


Jézusomnak Szívén megnyugodni jó,Elmerülni benned, csendes, tiszta tó.Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad,Tenálad lelkünk megpihen,Ki sírva sírt: vigad.


Jézusom szent Szívét lándzsa döfte át,Megnyitotta nékünk drága oldalát.Szent Szívébe rejtve törli minden bűnünk,A szenvedés ott nem sajog,Ôbenne örülünk.

Rövid csend, majd záróimádság:

Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva
kiválasztottad és meghívtad az apostolokat,
és azzal bíztad meg őket,
hogy hirdessék az evangéliumot,
a híveknek jó pásztorai legyenek,
és ünnepeljék az istentiszteletet,
add, hogy ma se hiányozzon Egyházadból
a sok szent pap, aki mindenkihez elviszi
halálod és feltámadásod gyümölcseit.

Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Kapisztrán Szent János hősies szeretetére emlékezünk, aki életében és halálában is a kereszténység védelmezője akart lenni hazánkban. A pogányság elleni harcban eredményesen fogta össze a magyarságot, s nagy buzgalommal imádkozott Bátán a Szent Vér előtt.

 

7. Imádkozzunk a keresztény családokért, hogy a hitet hitelesen tudják továbbadni gyermekeiknek.

Ének: SZVU 286 – Édesanyja Nagyasszonya


Édesanyja,NagyasszonyaIgaz magyar fiaknak,Pátrónája,PártfogójaRégi magyar hazánknak!Tehozzád járulunk,Sírva leborulunk,Légy anyja fiaidnak!


Reánk tekints Mert senki sincs,Ki sorsunk boldogítsa;Igaz szívét És jó szemétAki reánk fordítsa.Sok véres sebünket.Panaszos ügyünketAki elôbb mozdítsa.

 

Imádság: Fájdalmas rózsafüzér 2. tized - „Akit érettünk megostoroztak”

Ének: SZVU 143. Előtted Jézusom leborulok


Elôtted, Jézusom, leborulok,Féktelen bűnös én, hozzád bújok.Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj,Hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy.


Szép piros véreddel öntözgettél,Amikor elestem, fölemeltél.Légy azért irgalmas és meghallgass,Mennyei erôddel ó támogass!

 

Rövid csend, majd záróimádság:

Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!
Milyen jó, hogy rábízhatjuk
kezünket arra a Kézre,
amely megtörte és életre keltette a Kenyeret,
amely megáldotta és megsimogatta a gyerekeket,
s amelyet szegek vertek át.
Ráhagyatkozni arra a Kézre,
amely olyan, mint a mienk,
de amelynek tetszőleges döntését csupa jóság vezérli,
s folyton csak szorosabban köt le minket önmaga számára.
Átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejű Kéznek,
amely lehat a lélek velejéig,
amely formál és teremt,
s amelyen át oly végtelen szeretet árad.

Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Mátyás királyra emlékezünk, aki erős uralkodó volt, de mellette mélyen hívő ember, aki példánk lehet zarándokutunkon, hiszen többször zarándokolt el Bátára, itt készült lelkileg nagyobb hadjáratai előtt, hogy kezdeményezéseit Isten áldása kísérje.

 

8. Imádkozzunk az ifjúságért, hogy a világ negatív hatásai ellenére bátran megtartsák és megőrizzék hitüket.

Ének: SZVU 292 – Máriát dícsérni hívek jöjjetek


Máriát dícsérni,Hívek jöjjetek,Mert ô fogja kérniFiát értetek.Üdvözlégy, Mária!Mondja minden hív,Áldott légy, Mária!Mondja nyelv és szív.


Ha értünk MáriaFiát kérleli,Kérését szent FiaMeg nem vetheti,Üdvözlégy, Mária!Mondja minden hív,Áldott légy,Mária!Mondja nyelv és szív.

 

Imádság: Fájdalmas rózsafüzér 3. tized  - „Akit érettünk tövissel koronáztak”

Ének: SZVU 144.- Édes Jézus én szerelmem


Édes Jézus, én szerelmem,Ó mily nagyon szeretlek,Te vagy kincsem és mindenem,Hű szívembe elrejtlek.Jöjj el, jöjj el, siess már,Jézus, téged szívem vár.


Édes Jézus, mivel tégedMinden felett szeretlek,Minden kincset és örömetÉrted, Jézus, megvetek.Jöjj el, jöjj el, siess már,Jézus, téged szívem vár.

 

Rövid csend, majd záróimádság:

Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat
tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató
fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az
erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben,
mely a Nyolc Boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet
üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles
alakítása érdekében.

Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Ulászló király és II. Lajos egy hanyatló korszakban irányították nemzetünket, de mély vallásosságuk és az Oltáriszentség iránti tiszteletük adott erőt a nehéz munkájukban, ebben ma is példát adnak nekünk.

 

9. Imádkozzunk a betegekért és szenvedőkért, hogy tudjanak jó példát adni mindannyiunknak és megpróbáltatásaik által megszentelődjenek.

Ének: SZVU 287.- Angyaloknak királynéja


Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép szűz Mária! könyörögj értünk!Pátriárkák királynéja….


Prófétáknak királynéja, tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép szűz Mária! könyörögj értünk!
Apostolok királynéja….

 

Imádság: Fájdalmas rózsafüzér 4. tized - „Aki érettünk a nehéz keresztet hordozta”

Ének: SZVU 284. – Boldogasszony Anyánk


Boldogasszony Anyánk,Régi nagy Pátrónánk!Nagy inségben levén,Így szólít meg hazánk:Magyarországról,Édes hazánkról,Ne felejtkezzél elSzegény magyarokról!


Ó Atya IstennekKedves szép leánya,Krisztus Jézus Anyja,Szentlélek mátkája!Magyarországról,Édes hazánkról,Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról

 

Rövid csend, majd záróimádság:

Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását.

Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Mohácsi sereg itt a Szent Vér előtt keresett oltalmat és kért erőt a nagy csata előtt. II. Lajos, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya mind-mind itt jártak előttünk és imádkoztak, s ajánlották életüket, munkájukat Isten oltalmába.

 

10. Imádkozzunk hazánkért, nemzetünk lelki megújulásáért

Ének: SZVU 293. Isten hazánkért térdelünk elődbe 1-2. verssz.


Isten, hazánkért térdelünk elôdbe.Rút bűneinket jóságoddal född be.Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,Érdemét idézzed.


István királynak szíve gazdagságát,Szent Imre herceg kemény tisztaságát,László királynak vitéz lovagságát,Ó, ha csak ezt látnád!

 

Imádság: Fájdalmas rózsafüzér 5. tized - „Akit érettünk keresztre feszítettek”

Ének: SZVU 293. Isten hazánkért 3-4. verssz.


Szent Erzsébetbôl hôs szeretet árad.Margit imái vezekelve szállnak.Minket hiába, Uram, ne sirassonÁldott Boldogasszony.


Ránk bűnösökre minden verés ráfér,Ôk könyörögnek bűnös unokákért.Hadd legyünk mink is tiszták, hôsök, szentek:Hazánkat így mentsd meg!

 

Rövid csend, majd záróimádság:

Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük
meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te
türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként
kereszthalálod és szenvedésed kínjait.
Segíts, hogy napi fájdalmainkat és konfliktusainkat, mint növekedésre
kapott lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk Hozzád.
Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban,
hogy Te támogatsz.

 

A templomba megérkezve   Ének: SZVU 118. Krisztus teste és szent vére


Krisztus teste és szent vére,Angyaloknak étele,Elevenen van itt jelenA kenyér és bor színben.Boruljunk le és rettegveImádjuk e Fölséget,Az Oltáriszentséget.


Bár e csodát, hitünk titkát,Elménk fel nem foghatja;De biztosít az igaz hit,Melyre Jézus taníta.Boruljunk le és rettegveImádjuk e Fölséget,Az Oltáriszentséget.

 

Imádság Jézus szent véréhez

eucharisztia imadsag jezus szent verehez

Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő Szőlőtő! Emlékezzél bőven omló Véredre, mely úgy áradt értünk, mint szőlő leve a szőlősajtolóban! A római katona lándzsájától átszúrt Szívedből vér és víz folyt ki, kifolyt az utolsó cseppig. Szent Tested, mint elhervadt mirhacsokor függött a kereszten, csontjaidból a velő kiszáradt, sápadt és halálosan fehér voltál.

Keserű szenvedésedre és kiontott drága véredre kérlek, Jézusom, hogy sebezzed meg a szívemet, s bűnbánatom és szeretetem legyen ételem és italom egész életemen át.
Téríts egészen magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem általad a Mennyországot, és Téged az örök dicsőségben az ég minden angyalával és szentjeivel dicsérhesselek és magasztalhassalak az örökkévalóságon át. Ámen!
   Svéd Szent Brigitta

 

A bátai kegyhely története

Bátán Szent László király alapított bencés apátságot 1093-ban. A 14. század végén Bátán történt csoda következtében az Oltáriszentségben Krisztus valóságos vére volt látható. Zsigmond király kérésére IV. Jenő pápa 1434-ben hivatalos búcsújáróhellyé avatta, amelyet megszámlálhatatlan népsokaság keresett fel Úrnapján, mely a kolostortemplom búcsúnapja volt. A 15. században nemzeti kegyhellyé vált, amelyet a magyar királyok rendszeresen felkerestek. Különleges szertetettel ragaszkodott Bátához a Hunyadi család. Hunyadi János Báta mellett győzte le a Garaiak seregét, s ezzel megszűntette az országban a polgárháborús állapotokat. Háláját a Szent Vér előtt fejezte ki, s ezt a hálát egész családja lelkébe beoltotta. Felesége Szilágyi Erzsébet miseruhát készített a templomnak, fia Hunyadi László kivégzése előtt azt kérte, hogy Bátán mondják el érte a gyászmisét. Mátyás király sokszor zarándokolt el Bátára, s gazdag ajándékokkal látta el a Szent Vér templomát. 1526-ban a mohácsi csata előtt itt várakozott a király és a sereg. Itt tartották az utolsó országos gyűlést, II. Lajos itt gyónt és áldozott, majd innen indultak a végzetes csatába. A török nem kímélte Bátát sem. 1539-ben, talán éppen búcsú alkalmával érte a végzetes támadás, amikor sok ezer embert mészároltak le a törökök, s amelynek következtében a bátai kegyhely elpusztult, a vérző ostyának nyoma veszett. A pusztulás 400. évfordulóján 1939-ben új templom épült nemzeti összefogással a Klastrom-hegyen, amely ma is várja a zarándokokat.