eucharisztia elsocsutortoki szentsegimadas

Bevezető imádság - Jézus Szent Véréhez

Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő Szőlőtő! Emlékezzél bőven omló Véredre, mely úgy áradt értünk, mint szőlő leve a présben! A római katona lándzsájától átszúrt Szívedből vér és víz folyt ki, kifolyt az utolsó cseppig. Szent Tested, mint elhervadt mirhacsokor függött a kereszten, csontjaidból a velő kiszáradt, sápadt és halálosan fehér voltál.

Keserű szenvedésedre és kiontott drága véredre kérlek, Jézusom, hogy sebezzed meg a szívemet, s bűnbánatom és szeretetem legyen ételem és italom egész életemen át.

Téríts egészen magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem általad a Mennyországot, és Téged az örök dicsőségben az ég minden angyalával és szentjeivel dicsérhesselek és magasztalhassalak az örökkévalóságon át. Ámen! Svéd Szent Brigitta (Peer-kódex)

 

Urunk, Jézus Krisztus, az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Fölség, minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene! Felajánljuk Neked ezt a szentségimádási órát katolikus egyházunkért, egyházmegyénkért, plébániánkért, itt élő híveidért: a gyermekekért, fiataljainkért, a családokért, az öregekért és a betegekért. Engedd, hogy szerető bizalommal forduljunk hozzád, aki szent Véred által megváltottál minket, s teljes szívünkből áldjunk téged, aki lelkünk eledelére önmagadat adtad az Oltáriszentségben. Ámen.

 

 

1. Imádás

eucharisztia imadas

népének:

AZ EGYHÁZ VEZETŐIÉRT

Urunk Jézus Krisztus! Egyházat alapítottál, hogy mennybemeneteled után titokzatos, misztikus testként maradjon itt a világban, s megváltói művedet folytassa egészen a világ végéig. Te jól tudtad, hogy milyen nagy, szinte emberfeletti feladattal bíztad meg Pétert, az apostolokat és az ő utódaikat. Ismerted minden gyengeségüket, emberi gyarlóságaikat, de ismereted jól az embereket is, akik egyházad tagjai lesznek majd. Tudtad, hogy pislákoló mécs, könnyen roppanó nádszál vagyunk, hogy elég egy kis szél és sokakban kialszik a hit világa. Azért, hogy híveidet megszenteld, minden veszedelemtől megóvd, Egyházad tagjait a szenvedésben megvigasztald, megalapítottad az Oltáriszentséget, s még saját édesanyádat is nekünk adtad, segítő édesanyánkul. Most a legmélyebb hódolattal borulunk le előtted, aki a kenyér színe alatt itt vagy velünk, s közös imánkat felajánljuk Ferenc pápánkért, György püspökünkért és az összes püspökért erősítsd őket a hitben és a szeretetben, hogy példás életük tanúságtétel legyen néped számára..

Az előimádkozott részre válaszoljuk:

V. Urunk, áldd meg népedet!

Urunk, Jézus Krisztus, Egyházunkat, amelynek fejévé és vezetőjévé

Ferenc pápát rendelted,

Urunk, Jézus Krisztus, Egyházunk vezetőjét, Ferenc pápát, aki

megmutatja nekünk a hozzád vezető utat,

Urunk, Jézus Krisztus, Ferenc pápát, aki a szerénység, a szegénység

és az alázatosság útján vezet minket,

Urunk, Jézus Krisztus, egyházmegyénk püspökét, aki szeretettel

irányít és óv bennünket,

Urunk, Jézus Krisztus, Egyházunk minden püspökét, akit

kiválasztottál és néped vezetésére rendeltél,

Urunk, Jézus Krisztus, Egyházunkban a szerzetesi elöljárókat, akik

az imádság és a szolgálat hiteles tanúi szent néped előtt,

Urunk, hallgasd meg könyörgésünket!

V. És kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!

Jóságos Jézus, te minket a keresztfán kiérdemelt kegyelemmel Isten képére és hasonlatosságára újjáalakítasz és jóságosan megszentelsz, Alázattal kérünk, Urunk, őrizd meg Egyházadat, Ferenc pápát, György püspököt, a püspökök testületét örök irgalmaddal. Nélküled erőtlen a halandó ember, segítséged vonja el az ártalmas dolgoktól és vezesse az üdvösségre. Erősítsd püspökeink lelkét a kegyelem növelésével, hogy annak erejéből mindannyian eljussanak az életszentség magaslataira. Krisztus, ami Urunk által. V. Ámen.

Részlet Szent Máté evangéliumából Mk 8, 27-30

Ezután Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának környékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „A Messiás vagy.” A lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak róla senkinek.

Ezután hosszabb csend következik.

 

 

2. Kérés

eucharisztia keres

népének:

AZ EGYHÁZKÖZSÉGEKÉRT, LELKIPÁSZTORAINKÉRT

Imádkozzunk azért, hogy egyházközségünkben megvalósuljon a

krisztusi szeretet. Szent Pál tanításában olvassuk milyen is az igazi

szeretet: A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem tapintatlan, nem

keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel, mindent

eltűr, mindent remél, mindent elvisel, a legnagyobb a szeretet.

Urunk Jézus Krisztus, te egyházad minden baját és javát papjaidra

bíztad. Hozzád fordulunk most és kérünk, áldd meg lelkipásztoraink

apostoli munkáját. Add, hogy telve legyenek szeretettel irántad és a

rájuk bízott lelkek iránt, hogy benned megszentelődve, a rájuk bízott

lelkeket biztosan elvezessék tehozzád. Szerető szívű Jézus, áldd meg

lelkipásztorainkat: szavukat és imádságukat, szolgálatukat, amelyet az

oltárnál, a gyóntatószékben, a hitoktatásban, vagy a betegágynál

végeznek. Adj egyházadnak szent papokat, vezess sok fiatalt a papi és

szerzetesi életre. Adj nekünk igaz hitet és alázatos szívet, hogy

lelkipásztorainkban mindig Isten helyettesét lássuk, és irányításukat

készségesen kövessük.

Az előimádkozott részre válaszoljuk:

V. Kérünk téged, hallgass meg minket!

Add Urunk, hogy egyházközségünk hívei kölcsönös szeretetben

éljenek és ez a szeretet példamutató legyen a többi ember számára is,

Add Urunk, hogy egyházközségünk híveiben az igaz hitet megtartsd

és megerősítsd,

Add Urunk, hogy egyházközségünk hívei az Oltáriszentség vétele

által kijavíthassák hibáikat

Add Urunk, hogy egyházközségünk hívei az Oltáriszentség vétele

által hűen teljesítsék kötelességeiket

Add Urunk, hogy egyházközségünk hívei az Oltáriszentség vétele

által türelmesen viseljék a megpróbáltatásokat,

Add Urunk, hogy egyházközségünk híveinek minden fáradozását

megáldjad,

Add Urunk, hogy egyházközségünk híveit az örök boldogsággal

jutalmazd,

Add Urunk, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeken könyörülj,

Urunk, szent hivatásukban erősítsd papjaidat

Urunk áldd meg papjaidat, amikor imádkoznak,

Urunk áldd meg papjaidat, amikor szentmiséjüket bemutatják,

Urunk áldd meg papjaidat, amikor az isten igéjét hirdetik,

Urunk áldd meg papjaidat, amikor a gyóntatószékben buzgólkodnak,

Urunk áldd meg papjaidat, amikor a keresztségben új életet öntenek a

lelkekbe,

Urunk áldd meg papjaidat, amikor a betegeket és a szegényeket

látogatják,

Urunk áldd meg papjaidat, amikor a keresztény házasokat megáldják,

Urunk áldd meg papjaidat, amikor halottainkat eltemetik,

Urunk áldd meg papjaidat, amikor híveikért imádkoznak,

Urunk adj sok keresztény nevelőt, akinek szava és példája a hivatás

magvát a lelkekbe elhinti és növeli,

Urunk adj sok imádkozó keresztényt, aki a hivatás nagy kegyelmét

sokak számára kiesdi,

Uram adj sok világi katolikust, férfit és nőt, aki papjaink munkáját

segíti,

Urunk, hallgasd meg könyörgésünket!

V. És kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!

Urunk Jézus, te mondtad, ahol ketten, hárman összegyűlnek az én

nevemben, ott vagyok köztük. Áldd meg, Urunk, egyházközségeinket,

lelkipásztorainkat, és hívő népedet. Segítsd, hogy mindannyian

eljuthassunk egykor mennyei országodba, ahol színről színre láthatunk

téged. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. V. Ámen.

Részlet Szent János evangéliumából Jn 3, 14-17

Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az

Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki

hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el

Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget

szerezzen a világnak.

Ezután hosszabb csend következik.

 

 

3. Engesztelés

eucharisztia engeszteles

népének

 

A GYERMEKEKÉRT ÉS A FIATALOKÉRT

Imádkozzunk egyházközségünk kis gyermekeiért! A kis gyermek

most tanul beszélni, kezével tenni, venni, járni. Milyen fontos lenne, ha

a felnőttek, főleg a szülők, kis agyukba, főleg a mennyei Atya, az Úr

Jézus ismeretét és szeretetét oltanák be! Ha kis kezüket imára kulcsolnák

és keresztvetésre tanítanák! Ha azok a kis lábak a templom küszöbét

minél többször átlépnék.

Imádkozzunk a fiatalságunkért is! Sokat tanulnak a mi gyermekeink,

fiataljaink, de a sok világi tudomány mellett szent hitünkben is jártasnak

kell lenniük. Várják őket a hitoktatást végzők a hittanórákon. A jó

szülőnek gondja van arra, hogy gyermekei ott is legyenek! Az lenne jó,

ha a gyermeket küldeni sem kellene, hanem tudná, mi a kötelessége,

tudná, hogy amit ott hall arra a lelkének van szüksége.

Az előimádkozott részre válaszoljuk:

V. Urunk, segítsd őket!

Hála neked Uram, hogy segítetted megszületni a gyermekeket és

meghívtad őket az örök életre

Hála azokért a gyermekekért, akik megtapasztalhatják az édesapák

szerető gondoskodását,

Hála azokért a gyermekekért, akik megtapasztalhatják az édesanyák

odaadó szeretetét,

Halála azokért a gyermekekért, akiknek nevelésében nagymamák és

nagypapák segíthetnek,

Hála azokért a gyermekekért, akiknek egészséget adtál, hogy

szolgáljanak neked,

Hála azokért a gyermekekért, akiknek lábat adtál, hogy a jó úton

járjanak,

Hála azokért a gyermekekért, akiknek játékot, tiszta ruhát és sok jót

adtál, hogy jól érezzék magukat,

Hála azokért a gyermekekért, akiknek szívet adtál, hogy mindannak

amit tőled kaptak örülni tudjanak,

Hála azokért a gyermekekért is, akik elveszítették szüleiket, vagy

nehéz sorsban élnek,

Add uram, hogy fiataljaink mindig a jó úton járjanak,

Add, hogy jól tanuljanak és a tanulás idejét mindig jól fel tudják

használni,

Add, hogy fontosnak tartsák a vasárnapi szentmisén való részvételt,

Add, hogy szívesen jöjjenek a templomba, téged meglátogatni,

Add, hogy kerüljék a bűnt és a bűnre vivő alkalmakat,

Add, hogy a szenvedélybetegségek ne fertőzzék meg az életüket,

Add, hogy fontosnak tartsák a szülői ház szeretetét és szüleiket

tiszteljék és szeressék,

Add, hogy felelősséggel készüljenek az életre,

Urunk, hallgasd meg könyörgésünket!

V. És kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!

Világosítsa meg gyermekeink és fiataljaink szívét a vigasztaló

Szentlélek, aki tőled származik Istenünk és tanítsa meg őket minden

igazságra, amint szent Fiad megígérte. Krisztus, ami Urunk által.

V. Ámen.

Részlet Szent Lukács evangéliumából Lk 24, 28-31a

Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább

akarna menni. De marasztalták: „Maradj velünk, mert esteledik, és a

nap már lemenőben van.” Betért hát, és velük maradt. Amikor az

asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s

odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük s felismerték.

Ezután hosszabb csend következik.

 

 

4. Oltalomkérés

eucharisztia oltalomkeres

népének:

 

A HÁZASSÁGRA KÉSZÜLŐKÉRT ÉS A CSALÁDOKÉRT

Imádkozzunk azokért, akik ebben az évben szándékoznak házasságot

kötni. Gondoljunk bele, milyen nehéz valóban megválasztani a jövendő

házastársat egy egész életre! Milyen nehéz a jegyesség idejét Isten

akarata szerint eltölteni, egyre növekvő szeretetben, és mégis távol

minden könnyelműségtől! Milyen nehéz készülni az életre!

Imádkozzunk a keresztény családokért is! Elgondoljuk, hogy mennyi

és milyen komoly kötelessége van a hitvestársaknak: segíteni egymást

az élet útján, a hitvesi szeretetet sértetlenül megőrizni minden kísértések

között, elfogadni a gyermekeket Isten kezéből, és őket vallásosan

felnevelni, kitartani egymással szeretetben egészen a sírig. Valóban

imádkozni kell értük!

Az előimádkozott részre válaszoljuk:

V. Kérjük oltalmadat!

A házasságra készülő fiataloknak, hogy a házasságot szentségnek

tekintsék,

A házasságra készülő fiataloknak, hogy életszövetségüket egész

életre tervezzék,

A házasságra készülő fiataloknak, hogy meg tudják őrizni testük,

lelkük tisztaságát,

A házasságra készülő fiataloknak, hogy örülni tudjanak egymásnak,

A házasságra készülő fiataloknak, hogy ne feledkezzenek meg

szeretni téged,

A házasságra készülő fiataloknak, hogy felelősséggel

gondolkozzanak az életről,

A gondviselésedben bízó családoknak,

A belső békétlenségtől szenvedő családoknak,

A külső kísértésektől szétzilált családoknak,

A gyermeket váró édesanyáknak,

Hazánk fiatalságának, hogy bölcsességben és kedvességben

növekedjenek Isten és az emberek előtt,

A fiataloknak, hogy a tiszta élet örömének hiteles tanúi legyenek,

Az állami gondozásból kikerülő talajtalan fiataloknak,

Egyházközségünk családjainak, hogy erősítsék egymást hitben,

reményben és szeretetben,

Egyházközségünk családjainak, hogy segítőkész, megbocsátó

szomszédjai legyenek egymásnak,

Egyházközségünk családjainak, hogy egymással közösséget alkotva

keressenek Téged,

A családoknak, hogy bátran merjék vállalni az új élet születését,

A házastársaknak, hogy szenteljenek időt egymásnak és

családjaiknak,

A leleményes és áldozatos szeretet megvalósításához a fáradságos

hétköznapokban,

Urunk, hallgasd meg könyörgésünket!

V. És kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!

Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts,

hogy nyomában járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig

egyek maradjunk a szeretetben, és házad népével együtt örvendezve él.

Kérünk, tekints jóságosan könyörgésünkre, hogy családi életünkben a

Szent Család példáját kövessük erényeikben és a szolgáló szeretetben.

Krisztus, a mi Urunk által. V. Ámen.

Részlet Szent János evangéliumából Jn 6, 48-56

„Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis

meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal

meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből

eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” Erre

vita támadt a zsidók közt: „Hogy adhatja ez a testét eledelül? Jézus ezt

mondta rá: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az

Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki

eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s

feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a

vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az

bennem marad, én meg benne.”

Ezután hosszabb csend következik.

 

 

5. Hitvallás

eucharisztia hitvallas

népének:

 

AZ ÖREGEKÉRT, BETEGEKÉRT

Imádkozzunk egyházközségeink öreg és beteg tagjaiért. Öregnek,

betegnek lenni nagy próbatétel, sokat segít, aki a szenvedésben együtt

érez vele. Mi legyünk ezek a jó szívű emberek. Imádkozunk is értük,

hogy Jézus akarata szerint, jólélekkel viseljék szenvedésüket!

Az előimádkozott részre válaszoljuk:

V. Jézusom, légy velem!

Hogy észrevegyem az élet sok szépségét, amit csak az idős

embereknek tartogatsz,

Hogy idős koromban is megtaláljam annak módját, hogy használjak a

családnak, szomszédnak, egyházközségnek,

Hogy életem bűneit megbánva, ne törjek össze, hanem magasztaljam

a te végtelen irgalmadat,

Hogy idős korom minden napját, mint ajándékot, mint ráadást

köszönjem meg,

Hogy öreg koromban ne legyek egyedül, te légy velem,

Hogy amikor megbetegszem, bátran, minden szépítés nélkül szembe

tudjak nézni betegségemmel,

Hogy betegágyamon el tudjam fogadni a szenvedést Isten kezéből,

Hogy amikor eljön a fájdalmak órája, készséges lélekkel tudjak

belenyugodni szenvedésembe,

Hogy észrevegyem a szenvedés, betegség mélységes értelmét,

Amikor eljön az az idő, jó beteg akarok lenni,

Betegágyamon mindenkinek példát akarok adni. Akkor lássák meg

rajtam, hogy a te kegyelmed milyen türelemre, hősies szenvedésre

képesíti az embert,

Urunk, hallgasd meg könyörgésünket!

V. És kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!

Istenünk, egyszülött fiad a te akaratodból gyöngeségeinket hordozta.

Hallgasd meg jóságosan imádságunkat szenvedő testvéreinkért, add,

hogy mindazok, akiket öregség, fájdalom, gyötrelem, vagy betegség

nyom, érezzék meg, hogy a boldognak hirdetett választottak sorába

tartoznak, és tudják meg, hogy eggyé forrtak a világ üdvéért szenvedő

Jézus Krisztussal. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. V. Ámen.

Részlet Szent János evangéliumából Jn 17, 9-10. 17-21

„Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket

nekem adtál, mert a tieid - hiszen ami az enyém, az a tied, s ami a tied,

az az enyém -, és én megdicsőültem bennük.

Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság.

Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük

szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.

De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni

fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem

vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye

a világ, hogy te küldtél engem.”

Ezután hosszabb csend következik.

 

 

Jézus Szent Vérének litániája

eucharisztia jezus szent verenek litaniaja

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, – Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Krisztus Vére, Isten megtestesült Igéjének Vére, – Üdvözíts minket!

Krisztus Vére, az új és örök szövetség Vére,

Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,

Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,

Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,

Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,

Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,

Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,

Krisztus Vére, az Eucharisztiában a lelkek itala és megtisztulása,

Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,

Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyőzője,

Krisztus Vére, a vértanúk erőssége,

Krisztus Vére, a hitvallók szilárdsága,

Krisztus Vére, szüzeket termő Vér,

Krisztus Vére, a veszélyben forgók támasza,

Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése,

Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk,

Krisztus Vére, a bűnbánók reménysége,

Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása,

Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,

Krisztus Vére, az örök élet záloga,

Krisztus Vére, a tisztítótűzben szenvedő lelkek szabadítója,

Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb Vér,

Báta, 2013. okt. 5. Szt. Vér búcsú

20

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,

Kegyelmezz nekünk, Jézus!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,

Hallgass meg minket, Jézus!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,

Irgalmazz nekünk, Jézus!

Megváltottál minket, Urunk, szentséges Véreddel!

V. És Istenünk országává tettél bennünket!

Könyörögjünk!

Mindenható örök Isten, aki egyszülött Fiadat a világ Megváltójává

rendelted és Vére által kiengesztelődni akartál, engedd, kérünk

üdvösségünk árát úgy tisztelnünk és annak erejével az élet bajaiban úgy

nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek

örvendhessünk a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által.

V. Ámen.

 

 

Befejezés

Urunk Jézus Krisztus, te az ég és föld ura vagy, örökkévaló királyunk. Előtted a legkisebb ember imája is kedves. Hallgasd meg hát a mi kéréseinket is. Tudjuk, hogy te minden ember javát akarod, azokét is, akik elfelejtkeznek rólad. Mi helyettük is és értük is imádkozunk. Irgalmazz a bűnösöknek. Mi azt szeretnénk ha kevesebb bűn és sokkal több jóság lenne a világban. Mi ezért akarunk élni és dolgozni. Írj fel minket Jézus, a te nagy könyvedbe, az élet könyvébe. Mert a tieid akarunk lenni most és mindörökké.

Urunk, fogadd kedvesen ma esti szentségimádásunkat: hitvallásunkat, imádásunkat, hálaadásunkat és kérésünket. Szolgálja mindez valóban a te dicsőségedet és a mi üdvösségünket. Ámen.

 

Imádság a Szent Vérhez

eucharisztia imadsag a szent verhez

Jóságos Jézus! Tisztítsd meg szívemet szentséges véreddel, melynek cseppjei a világot megváltották. Jézusom, lelkem vigasztalója, irgalmazz nekem! Szentséges szent véred legyen vigasztalásom és reményem.

Ó szentséges vér! Minden beteg gyógyító fürdője, gyógyíts meg engem irgalmasság tengere. Kezdete és kútfeje a szeretetnek, gerjeszd fel bennem a szeretetet az én Istenemhez és Megváltómhoz.

Ó vérrel verejtékező édes Jézus! Hallgass és szabadíts meg engem szentséges véred által, véres verejtékezésed által az Olajfák hegyén, átszúrt kezeidből és lábaidból kiömlő véred által, átszúrt oldaladból kifolyt szentséges véred által és hét szent sebed által.

Jézusunk! Irgalmazz nekünk! Szentséges Véred által végy fel minket a te szent országodba, ahol téged szerethetünk és dicsérhetünk mindörökkön örökké. Ámen. (Cornides kódex)